Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА

НА ФАКУЛЬТЕТІ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 МЕТА:

 • формувати національну інтелігенцію;

 • сприяти збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації;

 • виховувати її духовну еліту поряд з підготовкою висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців;

 • формувати цiлiсну, всебічно та гармонійно розвинену особистість з високою національною самосвiдомiстю.

 • виховувати громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності; людину з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної та особистісної культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Забезпечення умов для самореалiзацiї особистості вiдповiдно до її здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів.

 2. Розвиток світоглядної культури молодої людини, її цiннiсних орiєнтацiй i створення умов для вільного світоглядного вибору.

 3. Формування патріотизму i національної свiдомостi, поваги та любові до України, шанування її iсторiї та належне оволодіння державною мовою.

 4. Розвиток iнтернацiональних почуттів, створення умов для розширення i поглиблення знань про події у свiтi, специфіку життєдiяльностi інших держав i суспільств, утвердження поваги до звичаїв, традицій, культури народів світу.

 5. Професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків i дівчат як досвідчених фахiвцiв, котрі досконало володіють професійними знаннями, вміють творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, готових до роботи в умовах ринкових відносин.

 6. Уведення молодих людей у світ господарського, соціального, політичного, культурного досвіду цивiлiзацiї i свого народу.

 7. Виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та додержання правових норм i принципів.

 8. Формування моральної й естетичної культури, утвердження у свiдомостi молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих естетичних смаків, потреб та iнтересiв, вироблення вміння правильно оцінювати i творити добро та красу.

 9. Охорона i забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та духовного здоров’я юнаків та дівчат.

 10. Розвиток екологiчної культури, розуміння необхiдностi гармонії між людиною i природою та її додержання на практиці, у тому числі в майбутній професiйнiй дiяльностi студентів.

 11. Формування навиків соціальної активності, творчої iнiцiативи, підприємництва та особистої вiдповiдальностi за прийняті рішення та вчинки.

 12. Виховання потреби в активній протидії виявам антигромадської поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності.

 13. Оволодіння методами та навиками набуття нових знань, формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному збагаченні та самовдосконаленні.

ВИХОВНА РОБОТА

на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи  НЕСУМІСНА З:

 •  пропагандою насильства, жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій, поглядів, спрямованих на підрив державних iнтересiв України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • духовне та моральне виховання студента

 • національне виховання

 • патрiотичне виховання

 • правове виховання

 • трудове виховання

 • професiйне виховання

 • естетичне виховання

 • виховання культури поведінки та спілкування

 • виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності

 • виховання інформаційної культури

 • екологiчне виховання

 • фiзичне виховання

  СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Суб’єкти, що забезпечують реалiзацiю виховної  роботи на факультеті:

 • Деканат факультету;

 • Вчена факультету;

 • Кафедри факультету;

 • Інститут кураторів академічних груп на факультеті;

 • Студентський парламент

 • Профспілкова організація студентів;

 • Студентське самоврядування;

 • Клуби за інтересами.

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Виховання студентської молоді факультету педагогіки, психології та соціальної роботи базується на таких принципах:

 • гуманізм і толерантність, повага до студентів, їхніх цiннiсних орiєнтацiй i переконань, політичних симпатій, релiгiйних уподобань;

 • урахування iндивiдуальних нахилів i здібностей студентів, рiвня їхнього інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу навчання і майбутньої спеціальності;

 • партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами, співпраця у розв’язанні питань навчання, відпочинку, побуту, широке використання можливостей профкому студентів та аспірантів, підтримка i стимулювання студентських iнiцiатив;

 • єдність навчання, виховання та науково-дослідної роботи, що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних обов’язків i громадських доручень, участь у науково-дослiднiй роботі та громадському житті групи, курсу, факультету, університету;

 • цiлiснiсть i системність виховного впливу на студентів ректорату, деканату, кафедр, інших структурних пiдроздiлiв університету, викладачів, профкому студентів та аспірантів;

 • пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з цінностями національними;

 • творчий характер та сучасність форм організації виховної роботи, що пробуджує творчість, ініціативність та активну позицію кожного студента зокрема та студентських колективів в цілому.


КОНЦЕПЦІЯ виховної роботи ФППСР


Інститут кураторів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи


Положення про куратора академічної групи ФППСР


Методичні рекомендації до планування роботи куратора


На допомогу куратору


Права та обовязки студентів


Рекомендації для адаптації студентів-першокурсників


Списки студентів поселених у гуртожиток ІІ семестр 2019-2020 н.р.


ПЛАН
виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи
 зі студентами  факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
на 2020/2021 н. р.

План виховної роботи факультету 20-21 н.р.


 

ПЛАН
виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи
 зі студентами  факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
на 2019/2020 н. р.

План виховної роботи факультету 19-20 (щоб завантажити натисність)


ПЛАН
виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи
 зі студентами  факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
на 2018/2019 н. р.

План виховної роботи факультету 18-19 (щоб завантажити натисність)


ПЛАН
виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи
 зі студентами  факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
на 2017/2018 н. р.

План виховної роботи факультету 17-18 (щоб завантажити натисність)

Comments are closed