ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Забезпечення умов для самореалiзацiї особистості вiдповiдно до її здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів.

 2. Розвиток світоглядної культури молодої людини, її цiннiсних орiєнтацiй i створення умов для вільного світоглядного вибору.

 3. Формування патріотизму i національної свiдомостi, поваги та любові до України, шанування її iсторiї та належне оволодіння державною мовою.

 4. Розвиток iнтернацiональних почуттів, створення умов для розширення i поглиблення знань про події у свiтi, специфіку життєдiяльностi інших держав i суспільств, утвердження поваги до звичаїв, традицій, культури народів світу.

 5. Професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків i дівчат як досвідчених фахiвцiв, котрі досконало володіють професійними знаннями, вміють творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, готових до роботи в умовах ринкових відносин.

 6. Уведення молодих людей у світ господарського, соціального, політичного, культурного досвіду цивiлiзацiї i свого народу.

 7. Виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та додержання правових

  норм i принципів.

 8. Формування моральної й естетичної культури, утвердження у свiдомостi молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих естетичних смаків, потреб та iнтересiв, вироблення вміння правильно оцінювати i творити добро та красу.

 9. Охорона i забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та духовного здоров’я юнаків та дівчат.

 10. Розвиток екологiчної культури, розуміння необхiдностi гармонії між людиною i природою та її додержання на практиці, у тому числі в майбутній професiйнiй дiяльностi студентів.

 11. Формування навиків соціальної активності, творчої iнiцiативи, підприємництва та особистої вiдповiдальностi за прийняті рішення та вчинки.

 12. Виховання потреби в активній протидії виявам антигромадської поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності.

 13. Оволодіння методами та навиками набуття нових знань, формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному збагаченні та самовдосконаленні.

Comments are closed