Історія та сучасний стан факультету

       Історію факультету педагогіки, психології та соціальної роботи розпочато 23 квітня 1991 р. рішенням Вченої ради університету про створення у своїй структурі педагогічного  факультету на базі, діючого на той час, факультету підвищення кваліфікації вчителів (заснованого у 1988 р.).

      Його деканами у різний час були професор Іван Руснак (1991-1998рр. та2000-2005рр.), доцент Василь Филипчук (1999-2000 рр.), професор Ігор Зварич (2005-2019рр.).З листопада 2019 р. деканом обрано професора Тетяну Федірчик.

      Протягом першого року факультет здійснював підготовку фахівців з вищою освітою за скороченим терміном навчання зі спеціальності «Початкове навчання», а вже в наступному, 1992 році – зі спеціальностей «Дошкільне виховання» і «Музична педагогіка і виховання». В цьому ж році,відкрито заочну форму навчання зі спеціальності «Початкове навчання». Перший набір студентів зі спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Психологія»здійснено у 1998 р. З 2000 по 2008 рр. на факультеті здійснювалась підготовка фахівців зі спеціальності «Фізична культура і валеологія» за повним і скороченим терміном навчання. 1 вересня 2008 року розпочалася підготовка студентів ще за однією спеціальністю – «Практична психологія», а з 2011 р. – «Соціальна робота».

         Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців для здобуття ступенів «бакалавр», «магістр»за спеціальностями: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Психологія», «Соціальна робота», «Музичне мистецтво», «Середня освіта (музичне мистецтво)».

На факультеті діє аспірантура для здобуття ступеня «доктор філософії (Phd)»за спеціальностями: «Освітні, педагогічні науки», «Професійна освіта».

        Підготовку фахівців за вищеназваними спеціальностями здійснює 6 кафедр: педагогіки й психології дошкільної освіти; педагогіки та методики початкової освіти; педагогіки та соціальної роботи; психології; практичної психології; музики.

Нині на факультеті здобуває освіту понад 1600 студентів денної та заочної форми навчання та 8 аспірантів.

Освітній процес забезпечують 128 викладачів та співробітників факультету, з них: 9 докторів наук, 70 кандидатів наук.

         З метою досягнення високого рівня підготовки студентів викладачами факультету опубліковано значну кількість навчально-методичних посібників, монографій, підручників, методичних рекомендацій, які постійно оновлюються.

           Для ефективної організації освітнього процесу факультет забезпечений належними навчальними та адміністративними приміщеннями: аудиторіями, які оснащені мультимедійними проекторами та інтерактивними дошками; тренінговими кімнатами, навчально-практичними лабораторіями, зокрема для підготовки студентів до реалізації ідей Концепції «Нова українська школа», аудиторії для проведення занять з музичних дисциплін. З метою організації комфортного освітнього простору створено рекреаційні зони відпочинку для студентів та викладачів.

          Якісна практична підготовка майбутніх фахівців реалізується шляхом налагодження співпраці з кращими освітніми закладами міста, соціальними службами, науково-медичними центрами практичної психології та соціальної роботи.

Упродовж багатьох років факультет співпрацює з провідним науковими й освітніми закладами України, що дає змогу викладачам та студентам постійно підвищувати свій професійний рівень.

        Вагома увага на факультеті приділяється міжнародному співробітництву. Освітньо-наукові проекти (Erasmus Mundus, Erasmus+, DAAD, Фулбрайта), згідно діючих українських міжнародних угод з польськими, німецькими, румунськими університетами, створюють умови для академічної мобільності: стажування викладачів та студентів, проведення науково-практичних конференцій, бінаціональних семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо. У системі міжнародної співпраці студенти можуть навчатися в Республіці Польща за програмою «Подвійний диплом».

        Крім професійної освіти на факультеті велике значення надається формуванню гармонійної особистості, розвитку її творчих здібностей, підвищенню культурного рівня, якому сприяють різноманітні культурно-просвітницькі заходи.

       Факультет пишається здобутками студентського народного хору «Резонанс», жіночого хору «Аніма», квартету «Класік», ансамблю «Буковиночка», які неодноразово виборювали призові місця на мистецьких конкурсах.

      Також, студенти гідно представляють факультет та університет на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських та Міжнародних пісенних конкурсах та фестивалях, загальноуніверситетських та обласних творчих конкурсах.

        На факультеті активно працює студентське самоврядування, яке здійснює організацію та підтримку освітньо-виховних та наукових заходів для студентів.

Спеціальність «Початкова освіта» реалізується через підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами: Початкова освіта (Виховна робота в освітніх закладах), Початкова освіта (Психологія в закладах освіти), Початкова освіта (Освітній менеджмент).

Освітній процес з підготовки майбутніх фахівців початкової школи забезпечує кафедра педагогіки та методики початкової освіти, яку очолює професор Світлана Романюк.

        До професорсько-викладацького складу входять 21 викладач, з них: 3 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук (з них 8 доцентів) і 2 асистенти. Серед викладачів кафедри – Заслужений працівник освіти України, відмінники освіти України, лауреати премій імені Омеляна Поповича, Юрія Федьковича, Василя Сухомлинського, переможці обласного конкурсу «Учитель року», учителі-практики, стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих науковців.

          Предметом наукових пошуків викладачів та студентівє питання впровадження інноваційних підходів у підготовці вчителя Нової української школи, вивчення передового досвіду зарубіжжя із забезпечення якості вищої освіти, розвиток шкільництва в Україні й в українському зарубіжжі, особистісне та професійне становлення викладача вищої школи.

 

          Одержанню позитивних результатів досліджень сприяла участь професорів кафедри М. Іванчук і Т. Федірчик у наукових проектах міжнародного рівня: QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» за програмою ERASMUS (2015-2018 р); професора С. Романюк, доцента І. Прокоп у проекті «Фінська підтримка реформи української школи» (“Навчаємось разом”), ініційованого Міністерством освіти і науки України спільно з урядом Фінляндії.

        Багаторічна наукова продуктивність викладачів та студентів характеризується і значним науковим доробком – це монографії, підручники, навчальні посібники, статті у наукових виданнях, що індексується в базі даних Scopus, фахових журналах і збірниках, які призначені як для студентства так і для вчителів-практиків, аспірантів, науковців.

         Тісно налагоджені наукові зв’язки з українськими науково-дослідними та академічними інститутами, університетами та закладами вищої освіти зарубіжжя – Молдови, Польщі (Вища Лінгвістична Школа м. Ченстохово), Румунії (Сучавський університет імені Штефана челМаре).

         Викладачі також є активними учасниками реалізації Концепції Нової української школи, здійснюють супровід професійного зростання та підготовку вчителів початкової школи до роботи в умовах НУШ в якості регіональних тренерів.

       За період свого функціонування кафедрою підготовлено понад 3000 випускників освітнього ступеня бакалавр та магістр, які відзначаються високим рівнем теоретичної та методичної підготовки, професіоналізмом, сформованістю вмінь і практичних навичок та успішно працюють не лише в закладах освіти м. Чернівці та Чернівецької області, але й інших регіонах України.

Реалізуючи євроінтеграційні процеси студенти спеціальності мають змогу навчатися за програмою «Подвійний диплом» (Вища Лінгвістична Школа м. Ченстохово).

       Для забезпечення майбутніх фахівців початкової школи якісною освітою створено науково-дослідний центр педагогічної майстерності імені Івана Зязюна, а також навчально-практичну лабораторію для реалізації ідей Концепції «Нова українська школа».

         Студенти спеціальності «Початкова освіта» є активними учасниками, призерами та переможцями різноманітних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, студентських олімпіад, конкурсів (ІІ місце у IV (2012р.) та ІIІ місце у V (2013р.) Міжнародному конкурсі з українознавства (м. Київ) (доцент Лариса Мафтин), гран-прі міжнародного конкурсу «Кращі інклюзивні практики-2018» в Грузії (м. Уреки) (доцент Оксана Гордійчук, асистент Таісія Цуркан).

Для всебічного розвитку студентів спеціальності «Початкова освіта» діє: науковий гурток (керівник доцент Лариса Мафтин); клуб «Педагог» (керівник доцент  Антоніна Богданюк) та організовуються творчі заходи, педагогічні читання, дискусії, конкурси (доцент Аліна  Предик).

          Підготовку фахівців за спеціальностями «Музичне мистецтво» (освітня програма «Музичне мистецтво») та «Середня освіта (музичне мистецтво)» (освітня програма «Середня освіта (музичне мистецтво) забезпечує кафедра музики. Її фундатором і першим завідувачем був народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, професор Андрій Кушніренко. Нині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Вадим Лісовий.

Освітні програми спрямовані на задоволення потреб закладів освіти, музичних шкіл, а також професійних та аматорських художніх колективів;  сприяння розвитку музичної культури буковинського краю.

          Якість вокально-хорової, інструментально-виконавської підготовки забезпечує професорсько-викладацький колектив: 11 доцентів, 10 кандидатів наук, 1 народний артист України, 2 заслужених артисти України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 2 заслужених працівники культури України, 11 асистентів, 8 концертмейстерів (2 провідних). Як індивідуальні (фортепіано, струнні, духові, народні інструменти, диригування, вокал), так і групові заняття з фахових дисциплін проводять відомі в Україні висококваліфіковані фахівці.

        З метою забезпечення якісного освітнього процесу викладачами видано фундаментальні наукові праці з актуальних проблем історії музичної освіти, психології музичної діяльності, мистецтвознавства, теорії та методики музичного навчання, професійної мистецької освіти.

       Викладачі та студенти є організаторами міжнародних і всеукраїнських культурно-мистецьких та  творчих проектів: міжнародного проекту «Гамма Скупинський (Chernivtsi-Los Angeles)» (керівник – доцент Ірина Бойчук); Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю «Хай пісня скликає друзів» (директор конкурсу – доцент Ольга Чурікова-Кушнір); мистецького проекту «Буковинська весна» (керівник – доцент Зоя Софроній);  «Мистецько-культурне виховання в контексті транскордонного співробітництва» (м. Дорохой, Румунія);«Musicalbridges» («Музичні мости»)(м. Київ, Австрія-Україна); Chor-fest«Східний камертон» (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Для забезпечення якісної підготовки фахівців здійснюється творче і наукове співробітництво з вищими музичними навчальними закладами України та зарубіжжя (Румунії, Польщі, Китаю, Австрії).

       Сьогодні спеціальність славиться студентськими художніми колективами, – переможцями міжнародних, всеукраїнських конкурсів та фестивалів: мішаний хор «Резонанс» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доцент Ольга Чурікова-Кушнір, концертмейстер Олеся Кирстюк); дівочий хор «Anima» (художній керівник – Відмінник освіти України Алла Зубчук, концертмейстер Олена Бондар); хор студентів заочної форми навчання (керівник – доцент Зоя Софроній); фольклорний ансамбль «Буковиночка» (керівник – доцент Ярина Вишпінська); вокальна формація «Весняний подих» (керівник – асистент Ганна Кобилянська); ансамбль бандуристів (художній керівник – доцент Інна Мокрогуз); оркестр народних інструментів (художній керівник – асистент Віталій Бондаренко).

        Серед випускників спеціальності – народні артисти України Ольга Добрянська, Іво Бобул, заслужений артист України Василь Данилюк, головний диригент симфонічного оркестру «NewEra» (м.Київ) Тетяна Калініченко, соліст Національної опери України Сергій Скочеляс та ін.

       Викладачі та студенти спеціальностей здійснюють плідну культурно-просвітницьку, профорієнтаційну діяльність в краї, проводить звітні концерти, беруть участь у різноманітних масових заходах, в організації художньої творчості на інших факультетах університету та у проведенні концертів до пам’ятних і ювілейних дат.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія»забезпечується на основі реалізації двох освітніх програм: «Практична психологія»та«Соціальна психологія».

Навчання студентів за освітньою програмою «Практична психологія» здійснює кафедра практичної психології, створена як самостійний підрозділ у вересні 2006 року в результаті реорганізації кафедри психології. Очолює кафедру доцент Валентина Радчук. Кадровий потенціал кафедри складають:14 викладачів, з них 1 професор, 10 доцентів, 3 асистенти.

Основною місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері практичної психології відповідно до потреб ринку  праці та викликів суспільства.

Стратегічними цілями кафедри є: розширення освітніх можливостей; підвищення наукового потенціалу; розширення дидактичного  потенціалу та розширення міжнародної співпраці.

Основою функціонування кафедри є підготовка фахівців напряму «Психологія» та викладання психологічних дисциплін на інших спеціальностях університету.

 

         Наукові пошуки та інтереси викладачів і студентів групуються навколо наукової теми: «Психологічні особливості функціонування сім’ї: девелопментаністський, гендерний, культурологічний, ситуаційно-психологічний та міжгенераційний аспекти», результати якої відображені в наукових публікаціях різних типів та захищених кандидатських дисертаціях.

Дбаючи про методичне забезпечення освітнього процесу викладачі кафедри підготували й видализначну кількість навчально-методичних посібників і підручників.

        Протягом останніх років викладачі та студенти спеціальності були організаторами низки міжнародних науково-практичних конференцій у галузі психології; виступала партнером спільного українсько-польського проекту «Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji za wodowejkobiet i mężczyzn w przed dzieńich wejścianary nekpracy».

        За останні роки тісно налагоджено наукові зв’язки з провідними закладами вищої освіти України (Інститутом психології АПН України ім. Г.С. Костюка, інститутом соціальної та політичної психології, Інститутом проблем виховання АПН України) та зарубіжжя (Польща, Румунія), що дає змогу викладачам регулярно підвищувати свою професійну педагогічну майстерність, проходячи стажування та підвищення кваліфікації.

Навчання студентів за освітньою програмою «Соціальна психологія» здійснює кафедра психології.

       Загалом кафедра розпочала свою діяльність у 1944 році, коли в структурі університету була створена кафедра педагогіки і психології, яка впродовж тривалого часу забезпечувала викладання психологічних дисциплін для всіх студентів університету. На теперішньому етапі кафедра психології перебуває під керівництвом доцента Ярослави Андрєєвої.

Нинішній професорсько-викладацький склад кафедри представлений 11 співробітниками (з них – 1 доктор наук, професор, 8 доцентів, 2 асистентів).

      Сьогодні викладачі та студенти здійснюють науково-дослідну роботу з теми «Вплив інформаційно-комунікативного простору на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в умовах дії дестабілізаційних факторів на суспільство».

Про високий рівень викладачів свідчить достатня кількість наукових та методичних видань, зокрема монографій, посібників, підручників, статей.

       Викладачі та студенти активно залучаються до організації та участі в  науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах всеукраїнського та міжнародного рівнів. Кафедра психології активно працює в напрямку вивчення міжнародного досвіду та можливостей його застосування в освітньому процесі.

Останніми роками помітно активізується робота в напрямі розширення міжнародної наукової співпраці, налагоджено зв’язки з європейськими університетами(Польща, Чехія).

Відбуваються зустрічі з провідними іноземними фахівцями, зокрема встановлено міжнародні зв’язки з організацією «LILT» в межах Міжнародного проекту (Італія).

       Сьогодні студенти спеціальності «Психологія» мають змогу постійно працювати в різноманітних тренінгових групах, в рамках практичної підготовки здійснювати психологічну допомогу людям, брати активну участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з психології,долучатись до організації та проведення освітньо-культурних заходів.

Підготовку фахівців за спеціальностями «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна робота») та «Освітні, педагогічні науки» (освітня програма «Інклюзивна освіта») забезпечує кафедра педагогіки та соціальної роботи, яку очолює доцент Ірина Петрюк.

Історія кафедри починається ще з років заснування університету, протеокремим структурним підрозділом університету вона функціонувала з 2002 р.як випускова зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (завідувач професор Дарина Пенішкевич), а з 2012 р. – і спеціальності «Соціальна робота».

У 2016 р. було змінено назву кафедри на «кафедра педагогіки та соціальної роботи».

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців забезпечують:3 доктори наук; 13 кандидатів наук та 4 асистенти.

Кафедра організовує міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції.

          Налагоджені контакти з університетами Німеччини, Польщі, Румунії, Австрії, Литви, Республіки Білорусь, Молдови. Зокрема, викладачі та студенти тісно співпрацюють з Католицьким університетом м. Фрайбург (Німеччина) в рамках проекту DААD (з 2009р.).

         Співпраця з кафедрою педагогіки, освіти дорослих та післядипломної освіти Університету м. Аугсбург (Німеччина), сприяла проведенню спільного семінару «Система освіти дорослих для розвитку громадянської свідомості й демократії в Україні» (2016р.).

         Теоретична підготовка фахівців спеціальності здійснюється через теорію та історію соціальної роботи; правове забезпечення соціальної роботи; волонтерство в соціальній роботі; соціально-психологічне консультування у соціальній роботі; професійно-етичні основи соціальної роботи; соціальна робота з різними категоріями населення; PR-технології в соціальні роботі; арготерапію; супервізію; медіацію в соціальній роботі і ін.

Для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців ведеться спільна роботаіз закладами та відомствами системи соціального забезпечення і соціальними службами Чернівецької області. 

         Студенти й викладачі активно залучаються до організаційно-виховної роботи. Стало доброю традицією відзначення спільно із соціальними службами міста професійного свята – Дня соціального працівника. А також щорічно студенти відзначають Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день солідарності з хворими на ВІЛ/СНІД, Міжнародний день інвалідів, День боротьби з туберкульозом, День довкілля, Свято матері, День захисту дітей та ін. Студенти спеціальності стають неодноразовими переможцями і лауреатами творчих конкурсів загально університетського і факультетського рівнів.

      Підготовка бакалаврів і магістрів спеціальності «Дошкільна освіта»здійснюється за освітніми програмами «Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)» та «Дошкільна освіта (логопедія)». Завідувач кафедри – професор Марія Олійник.

Сьогодні у складі кафедри працює 16 викладачів: 1 доктор наук,  професор; 3 кандидати наук, доценти; 4 кандидати наук, асистенти, 4 асистенти.

        Головною метою освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців галузі дошкільної освіти для здійснення психолого-педагогічного супроводу всіх видів дитячої діяльності; формування життєвої компетентності дитини; забезпечення умов її комфортного входження в нинішнє суспільство та вирішення завдань управлінського, інформаційно-технологічного й освітнього характеру.

Наукові інтереси викладачів та студентів кафедри зосереджені навколо проблеми «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику».

 

      Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри представлені в підручниках з грифом Міністерства освіти і науки України, монографіях, навчально-методичних посібниках, наукових публікаціях у фахових виданнях і виданнях, що індексуються у наукометричних базах Webof Science, Scopus, Index Copernicus та ін., матеріалах конференцій.

        Налагоджено співпрацю із закордонними закладами вищої освіти: Сучавським університетом імені ШтефаначелМаре (Румунія); Університетом Яна Кохановського в м. Кельце (Польща); Краківським педагогічним університетом (Польща); Академією Поморською в Слупську (Польща); Вищою педагогічною школою Каринтії (Австрія), де викладачі мають можливість підвищити кваліфікацію, здобути другу вищу освіту, а студенти – пройти практику.

          Освітній процес на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти  зорієнтований на підготовку педагогічних кадрів вищого рівня якості, спроможних оптимально адаптуватися до швидкоплинних змін у змісті професійної діяльності, оволодівати уміннями самостійно опановувати професійні знання, збагачувати професійний досвід, використовуючи інноваційні технології в реальному педагогічному процесі.

         Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців дошкільної освіти, формування наукового світогляду, виховання активної життєвої позиції. Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у культурно-просвітницьких заходах, які організовуються на рівні кафедри, факультету, університету. Зокрема, щороку проводять свято для дітей співробітників факультету до Дня Святого Миколая, тематичні круглі столи, беруть участь у благодійних акціях, заходах професійного спрямування.

         Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи на сучасному етапі є одним з найбільших структурних підрозділів ЧНУ, де успішно реалізовуються освітні потреби студентів, відбувається їх формування як майбутніх фахівців, а також здійснюється професійно-особистісний розвиток викладачів.
Колектив студентів, викладачів та співробітників факультету є дружньою родиною, яка успішно реалізує всі задуми та крокує до нових вершин.

Comments are closed